Normativa extraescolars

AMPA ESCOLA LES ACÀCIES

NORMATIVA EXTRAESCOLARS CURS 2017/2018

Aprovada (Assemblea AMPA 11 de maig de 2017)

 

Cal entendre aquesta normativa com una eina que ha de servir per regular tots els àmbits de les activitats extraescolars així com garantir el bon funcionament i la convivència entre alumnes, monitors, pares, mares, AMPA i empreses organitzadores de les activitats.

 

GESTIÓ

La gestió organitzativa de totes les activitats extraescolars és funció de la Comissió d’Extraescolars de l’AMPA.

La gestió econòmica queda a càrrec de cada proveïdor.

El correu per contactar amb aquesta Comissió per a qualsevol tema relacionat amb les activitats extraescolars és: extraescolars.acacies@gmail.com

Les activitats extraescolars són realitzades per diferents empreses escollides per la Comissió d'Extraescolars de l'AMPA, escoltades les diferents demandes dels socis.

No cal ser soci de l’AMPA per gaudir de les activitats extraescolars. El preu de les activitats s’incrementa en 10€ en el cas de no ser-ne socis.

L’AMPA es reserva el dret de modificar horaris, dies i espais, així com de no tirar endavant una activitat per manca de nens/es.

 

CALENDARI

Les activitats extraescolars es duen a terme dins del calendari escolar. En la mesura que sigui possible de la segona quinzena de setembre fins al juny (final de curs).

Durant el curs hi ha portes obertes i una exhibició de cada activitat al final de curs per compartir amb els familiars les diverses activitats.

Cada proveïdor, d’acord amb la Comissió d’Extraescolars i amb el previ consentiment de la Junta de l’AMPA i de l’escola, pot organitzar activitats complementàries que seran informades a les famílies.

 

INSCRIPCIONS

Per realitzar la inscripció es disposa d’un formulari de preinscripció que es pot recollir al despatx de l’AMPA o bé descarregar des del blog http://ampa.escolalesacacies.cat

En aquest formulari es demana el nom i el curs del nen, les activitats triades, així com les dades de contacte del pare, mare o tutor i el número de compte corrent. L’AMPA s’encarrega de fer arribar a les diferents empreses proveïdores d’extraescolars totes les dades facilitades que siguin necessàries per a la gestió de les activitats.

Un cop omplert el formulari s’ha de fer arribar personalment al despatx de l’AMPA o bé deixar a la bústia de la porta de l’AMPA (Pujades/Espronceda).

No es pot iniciar cap l’activitat sense que aquest document original hagi estat entregat en paper a la Comissió.

No s’accepta cap sol·licitud d’inscripció adjuntada i enviada per correu electrònic.

Del període de preinscripció per a les activitats extraescolars, se’n fa oportuna difusió a través dels canals de comunicació de l’AMPA (anuncis als taulons, agenda escolar, blog, Facebook).

 

PERMANÈNCIA

Cada activitat té un nombre mínim i màxim d’alumnes per poder tirar-la endavant. En cap cas es pot garantir la posada en marxa d’una activitat que no compleixi amb el nombre mínim.

Si el nombre d’inscrits supera el nombre màxim previst per cada activitat s’obre llista d’espera, per estricte ordre d’inscripció.

 

ALTES

Cal consultar a la Comissió d’Extraescolars sobre les places disponibles de l’activitat. Les altes es poden efectuar mensualment, es comuniquen com a molt tard el dia 25 de cada més i cal entregar el full de preinscripció. Un cop confirmada la plaça a la família per part de la Comissió, el nen o nena comença el primer dia de l’activitat el mes següent a l’alta.

Un cop començat el curs la Comissió es reserva el dret de no acceptar noves altes, tot i haver places disponibles, a petició del proveïdor responsable.

 

BAIXES

Les baixes s’efectuen trimestralment.

Cal comunicar la baixa d’una activitat per escrit (correu electrònic, nota escrita) a la Comissió d’Extraescolars abans de 10 dies de la fi del trimestre anterior a la data de fer efectiva la baixa (és a dir, com a molt tard els dies 21 de desembre i 21 de març).

Un cop confirmada la baixa a la família per part de la Comissió aquesta es fa efectiva al mes següent.

Totes les comunicacions de baixa rebudes a partir del dia 22 de desembre o 22 de març, inclosos, es tramiten el mes següent, i per tant s’ha d’abonar el mes següent sencer.

 

PROVES

Els alumnes tenen dret a realitzar un dia de prova a les activitats en les quals no hi hagi llista d’espera. Per poder fer la prova, s’ha de comunicar a la Comissió d’Extraescolars, enviant un mail a extraescolars.acacies@gmail.com

Per al bon desenvolupament de les activitats extraescolars les proves es duen a terme del 15 al 25 de cada mes.

El monitoratge de cada activitat no és el responsable d’autoritzar cap prova sense el coneixement de la Comissió d’Extraescolars.

 

PUNTUALITAT

Es prega puntualitat en la recollida dels nens un cop acabada l’activitat extraescolar. Els monitors estan contractats dintre d’una franja horària i el no compliment reiteratiu d’aquest horari pot ser motiu d’expulsió de l’activitat sense poder inscriure’s a cap altra.

Per tal de garantir el bon funcionament de les activitats extraescolars, no es permet ni l’entrada ni la sortida de l’activitat fora de l’horari establert.

 

ABSÈNCIES

Si per causes alienes a l’AMPA el/la nen/a no pot assistir a l’activitat se segueix abonant el rebut corresponent.

Únicament i exclusivament es farà l’excepció quan hi ha una malaltia greu de, com a mínim, un mes de durada i/o hospitalització. En aquest cas es manté la plaça i no es cobra l’activitat durant el temps de baixa.

 

QUOTES

La quota és mensual i el cobrament es gestiona per part de cada proveïdor.

Algunes activitats poden tenir en el primer rebut un recàrrec en concepte d’assegurança, la qual cosa s’especifica en el formulari d’inscripció.

La gestió dels impagaments va a càrrec de cada proveïdor. En qualsevol cas, l’impagament de dues quotes d’una activitat extraescolar dona dret a la Comissió a no permetre l’alta a cap altra activitat.

 

NORMES DE COMPORTAMENT

En cas que el nen o nena tingui un comportament inadequat, com pot ser faltar al respecte als responsables de desenvolupar l’activitat i/o a la resta de companys/es, fer un mal ús del material i/o de l’espai de l’activitat, o qualsevol altra cosa que no permeti desenvolupar l’activitat correctament en detriment de la resta d’alumnes, la Comissió es posa en contacte amb la família per comunicar aquesta situació. En cas que l’actitud no millori, i després de parlar-ho amb un representant de l’AMPA i la Direcció del centre, el nen o nena pot ser expulsat de l’activitat.

 

MONITORATGE

La Comissió d’Extraescolars compta amb monitoratge de suport contractat per l’AMPA i és qui s’encarrega d’estar cada tarda a l’escola, en l’horari en què es realitzen les activitats extraescolars, i vetllar pel seu bon funcionament. Aquest personal no és responsable de cap gestió administrativa.

Els monitors i/o coordinadors de les activitats extraescolars tampoc són responsables de cap tipus de gestió administrativa, ni altes, ni baixes, ni absències temporals per malaltia, ni confirmar proves, etc.

 

TRASPÀS ESCOLA - ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

* Els nens i nenes d'infantil de P3 són recollits pels monitors de les activitats a l'aula.

* Els nens i nenes d'infantil de P4 i P5, així com a primària els de 1r durant el primer trimestre, són portats per les mestres al pati on els recullen els monitors de les activitats a les quals estan apuntats.

* Els nens i nenes de primària, els de 1r a partir del segon trimestre, es dirigeixen als espais corresponents a les activitats a les quals estan apuntats on els esperen els monitors.

 

GRUP DE TABALS (ATABALATS)

En l’activitat de Percussió/Tabals (Atabalats) les places son limitades. Tenen preferència els nens/pares que han participat en l’activitat en cursos anteriors. També tenen preferència els nens/pares que han estat apuntats a la llista d'espera l'any anterior.

Si les sol·licituds superen les places disponibles s’intentarà demanar un altre monitor.

Si no es possible, les places seran assignades mantenint els criteris de preferència i després per ordre d'entrega d'inscripció, i els nens/pares que no entrin s'afegiran a la llista d’espera amb la qual es cobriran les baixes en rigorós ordre.

Tots els nens que participin a les sortides del grup de Percussió sempre han d’anar acompanyats per un adult.

 

Barcelona, maig de 2017

(*) Les famílies que apuntin als seus fills a alguna activitat extraescolar, accepten les normes exposades i es comprometen a complir-les.

 

normativa_extraescolars_2017_2018